Kwaliteitsmanagement

Case Kwaliteitsmanagement

Bedrijf
De onderneming is een zorgverlener die in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ambulante ondersteuning biedt aan personen van 18 jaar en ouder die wel willen werken aan een zelfstandig bestaan maar hier nog ondersteuning bij nodig hebben. Omdat het een kleine onderneming betreft, is een samenwerking opgestart met vier andere kleine zorgverleners in de regio. Deze samenwerking houdt onder meer in dat er gemeenschappelijk werkoverleg wordt gevoerd waarop casusbesprekingen worden gehouden, zodat zij elkaar tijdens afwezigheid kunnen vervangen. De ondernemers zijn allemaal actief voor gemeenten in de regio Oost-Nederland.

Situatie
In 2016 hebben de samenwerkende gemeenten in de regio een aanbesteding op het gebied van de Wmo gepubliceerd. De ondernemer heeft besloten hierop in te schrijven. Hem werd een contract gegund vanaf 01 januari 2017. In de loop van 2018 kreeg de ondernemer namens de regio een brief waarin zij constateerden dat de bedrijfsvoering van de ondernemer te wensen overliet, waardoor zij voornemens waren het contract te beëindigen. De ondernemer werd nog wel een herstelmogelijkheid geboden.

Register Strateeg
De Register Strateeg is met de ondernemer(s) in aanraking gekomen, toen hij op verzoek van een van de gemeenten in de regio een presentatie hield over het inschrijven op aanbestedingen. De ondernemer verzocht de Register Strateeg hem bij te staan bij deze hersteloperatie, opdat het verleende contract kon worden behouden. Als eerste heeft de Register Strateeg ten behoeve van de gemeente een Plan van Aanpak opgesteld, waarin werd aangegeven op welke wijze de ondernemer binnen de gestelde termijn de geconstateerde tekortkomingen dacht te gaan oppakken. Vervolgens heeft hij systematisch met de ondernemer gewerkt aan het oppakken van de diverse maatregelen en deze in de bedrijfsvoering geïmplementeerd. De genomen maatregelen werden vervolgens opgenomen in de beschrijving van een eigen Kwaliteitsmanagementsysteem, het bezit waarvan een van de eisen was die door de regio waren gesteld.

Huidige situatie
De implementatie van de genomen maatregelen en de borging ervan in een eigen kwaliteitsmanagementsysteem heeft ertoe geleid dat de regio de kwaliteit van de genomen maatregelen afdoende achtte en het contract met de ondernemer handhaafde. De continuïteit van de onderneming kon hierdoor worden gewaarborgd.

Toekomst
Een en ander heeft ertoe geleid dat de samenwerkende ondernemers hebben besloten om de Register Strateeg te vragen hen bij het verder uitbouwen van het kwaliteitsmanagementsysteem en de bewaking ervan te blijven ondersteunen. Op dit moment worden de organisaties klaar gemaakt om voor HKZ-Certificering in aanmerking te komen.